Třetí zastavení

Ježíš padá po prvé

Třetí zastavení: Ježíš padá po prvé

"Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: "Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!" (Jn 12, 23-28)

MEDITACE

Ježíš protrpěl strašné římské bičování, pro které mnozí zemřeli. Nespal v noci urážek a vyšetřování. Trnová koruna mu drásala hlavu a srdce. Jak změřit ostrou bolest, která pronikla do duše? Nevděčnost nás dělá nemocnými. Ježíš nese nejenom smutek pro Jidášovu zradu, smutek, když vidí svůj lid, který odsuzuje Mesiáše, na kterého čekal, nese tíhu hříchů celého světa, všech lidí od Adama až po posledního. Nesmírná tíha! Přesahuje naše síly, je tu ještě místo pro ponižování. Skryté fyzické síly, které neposlouchají naši vůli, jsou probuzeny údery. Co čekat od vojáků, kteří ho udeřili prěd několika hodinami? Tento útisk vykupuje naše viny, viny svévolné vůle a viny, které vychází z nitra, které je převrácené prvotním hříchem. V preši zkoušek je celá lidská přirozenost. Ježíš tím velkým utrpením vykupuje a oživuje naše nejintimnější vlákna.

MODLITBA

Otče náš, který jsi na nebesích,
přid pomoci vyčerpanému Synu,
dej dnes světlo nevěřícím,
odpuštění hříšníkům,
chléb hladným,
aby vstali ze své únavy.

< >