První zastavení

Ježíš je odsouzen na smrt

První zastavení: Ježíš je odsouzen na smrt

"Pilát znovu vyšel a řekl Židům: "Hleďte, vedu vám ho ven, abyste věděli, že na něm nenalézám žádnou vinu." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle člověk!" Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: "Ukřižovat, ukřižovat!" ... "My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího." ... Pilát dal vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu. Pilát Židům řekl: "Hle, váš král!" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře." Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován." (Jn 19, 4-16)

MEDITACE

Ježíš ví, co je v člověku. Stvořil člověka rozumného a schopného posuzovat. Stvořil ho svobodného, schopného milovat, ale taky hřešit. Viděl jak srdce Jidášovi ztvrdlo, viďel závist a hněv farizeů, který hledali přiležitost, aby ho zabili. Vidí zbabělost Piláta před vyhrážkami. Slyší strašnou větu, odpornou urážku Otce, popírání celé historie Israele: "Nemáme krále, jen císaře." Staletá smlouva opakovala: "Ja budu vaším Bohem, vy jste mým lidem" (Jer 30, 22). "Můj lide, co jsem ti udělal, odpověz mi." (Mich 6, 3). Věděl, že jde na tu velkou nespravedlnost; ale těd je tady rozsudek.

Po staletí a generace už v době apoštolů zda sám Ježíš Kristus nebyl na soudě spolu s lidmi, kteří byli souzeni pro pravdu a šel až na smrt s lidmi odsouzenými pro pravdu (Jan Pavol II., Redemptor hominis č. 12)

MODLITBA

Pane Bože,
souzen lidmi,
nedovol, aby jsme tě zase soudili
a hřešili proti tobě,
posilni všechny, kteří jsou souzeni
nespravedlivě pro tebe.

>