Druhé zastavenie

Ježiš berie kríž na svoje plecia

Druhé zastavenie: Ježiš berie kríž na svoje plecia

A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. (Jn 19, 16-17)

"Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil... bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení." (Iz 53, 4-5)

A všetkým povedal: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho." (Lk 9, 23-24)

ZAMYSLENIE

Ó, dobrý kríž, už tak dlho očakávaný. Strašný kríž, príliš ťažký pre moje vyčerpané srdce. Kríž utrpenia, ktoré sa blíži. Vždy na teba myslím. Kríž spásy pre celé ľudstvo. Spolu s tebou sa žením so všetkými bolesťami sveta. Odovzdávam sa ti. Dávam ti svoje telo a svoju krv, dávam ti moju božskosť. Ponesieš moju lásku a moju radosť. Abba, Otče. Ty, ktorý chceš spasiť svet touto hrôzou, posilni svoje dieťa. Kalich, ktorý mi Otec dáva, či nebudem piť? Otče, prichádzam k tebe.

MODLITBA

Ďakujem, Pane,
že si niesol kríž mojich vín,
kríž vín celého ľudstva.
Daj, nech prijmem kríže, ktoré nám posielaš
a posilni svojou silou všetkých, ktorí trpia
vo svojom tele a vo svojej duši.

< >