Prvé zastavenie

Ježiš je odsúdený na smrť

Prvé zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť

Pilát znova vyšiel a povedal im: "Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam. Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: "Hľa, človek!" Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!"... "My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna." ... Pilát vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu. Tu povedal Židom: "Hľa, váš kráľ!" Veľkňazi odpovedali: "Nemáme kráľa, iba cisára!" Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. (Jn 19, 4-16)

ZAMYSLENIE

Ježiš vedel, čo je v človeku. Stvoril človeka ako inteligentného a schopného posudzovať. Stvoril ho slobodného a schopného milovať a tiež hrešiť. Videl, ako stvrdlo srdce Judáša, videl hnev a závisť farizejov, ktorí hľadali príležitosť, aby ho mohli usmrtiť. Vidí slabosť Piláta pred hrozbami. Počuje strašnú vetu, odpornú urážku voči svojmu Otcovi, negovanie celých dejín Izraela: "Nemáme kráľa, ale cisára." Stáročná zmluva opakovala: "Budem vaším Bohom, vy ste mojím ľudom" (Jer 30, 22). "Môj ľud! Čo som ti urobil? odpovedz mi" (Mich 6, 3). Vedel, že smeruje k tej veľmi závažnej nespravodlivosti, ale teraz prišiel rozsudok.

Počas storočí a generácií, už v dobe apoštolov, či Ježiš Kristus nebol na súdnom dvore s ľuďmi, ktorých súdili pre pravdu a nešiel na smrť s ľuďmi, ktorí boli odsúdení pre pravdu? (Ján Pavol II., Redemptor hominis, č. 12)

MODLITBA

Pane Bože,
teba súdili ľudia,
nedovoľ, aby sme ťa opäť súdili
a hrešili proti tebe
a posilni všetkých, ktorí sú súdení
nespravodlivo pre teba.

>